Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Författar Arkiv

Lunchseminarium om Kamerabevakning

Idag har Skärholmens Fastighetsägare varit på seminarium hos Fastighetsägarna Sverige om den nya kamerabevakningslagen som ger ökade möjligheter att kamerabevaka för brottsbekämpande ändamål.

Privata företag och organisationer behöver inte längre söka tillstånd. Samtidigt har privatpersoners integritetsskydd stärkts i och med att GDPR trädde i kraft. Detta och mycket mer berättade Nils Henkel, jurist vid Datainspektionen och Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie vid Polismyndigheten.

På fastighetsägarnas hemsida hittar du mer information. https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-faktablad/riktlinjer/kamerabevakning-vagledning-for-behandling-av-personuppgifter/

Läs mer

Hyresgästföreningen hinder för boendes trygghet

Hyresgästers otrygghet måste tas på största allvar. I socialt utsatta bostadsområden arbetar därför många aktörer på bred front för att vända utvecklingen. Men i dag stoppas trygghetsarbetet av Hyresgästföreningen som har makt att säga ja eller nej till finansieringen.

Detta anser Fastighetsägarföreningarna i Järva, Skärholmen, Rågsved, Hässelby-Vällingby och Fastighetsägarna Stockholm, som därför skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

Läs mer

Fastighetsägare tar allt större ansvar för trygghetsfrågor

Pressmeddelande

2019-01-28

Fastighetsägare tar allt större ansvar för trygghetsfrågor

När Stockholmshem bygger ett nytt hus som inrymmer huvudkontor, lokaler för kulturell verksamhet samt 100 lägenheter i Skärholmen finns ett fokus på hyresgästernas trygghet redan i planeringsstadiet. Många entréer, upplysta bottenvåningar och ett systematiskt arbete kring trygghetsfrågan är prioriterat.

 

Genom att bygga rätt från början kan man minska både kostnaderna och risken för brott och öka tryggheten för hyresgästerna. Som ett led i arbetet har Stockholmshem tillsammans med Skärholmens Fastighetsägare haft ett möte för att gemensamt granska ritningar på projektet utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv redan i ett tidigt skede.

 

– I detaljplaneprocessen finns ofta mer än 20 olika handlingar att beakta som tar upp allt från dagvatten, buller, solstudier och mycket mer, men få handlingar eller utredningar behandlar i detalj trygghetsfrågorna, säger Catarina Johansson Nyman, VD på Skärholmens Fastighetsägare.

 

–  Stockholmshem arbetar systematiskt med trygghetsfrågor i nyproduktion. I specifikt detta projekt har det även varit viktigt att planera för entréer i samtliga väderstreck och upplysta bottenvåningar. Genom ett stort antal arbetsplatser, bostäder och kulturverksamhet, bidrar vi till liv och rörelse och kan på så sätt befolka och levandegöra en i dag relativt tom och öde yta, säger Helena Ågren, projektchef för utvecklingen av Stockholmshems nya huvudkontor.

 

–  Stockholmshem är generellt duktiga på dessa frågor och det är positivt att redan i tidigt skede få chans att dela med oss av vår kunskap och vårt system för trygghetscertifiering av fastigheter. Allt i syfte att hjälpa fastighetsägare att göra rätt saker från början. Det blir billigare i längden och skapar en trygg miljö för hyresgästerna, säger Lennart Levander, besiktningsman och säkerhetsexpert vid Skärholmens Fastighetsägare.

 

Skärholmens Fastighetsägare har tillsammans med sina systerföreningar arbetat fram en checklista som fastighetsägarna kan få tillgång till i sin projektering. Föreningens arbete grundar sig på lång erfarenhet och har bland annat bakgrund i arbetet Bo Tryggt 05 där polismyndigheten i Stockholms län tog initiativ till att sammanfatta sina erfarenheter av att förebygga brott i byggd miljö.

 

För mer information:Catarina Johansson Nyman, VD Skärholmens Fastighetsägare,

tel 0705-284688, catarina.johansson.nyman@skafast.se

 

Till höger: Per Söderberg, arkitekt och Lennart Levander, Skärholmens Fastighetsägare. Till vänster: Helena Ågren, Stockholmshem och Stefan Karlsson, Stockholmshem.

Läs mer