Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Skärholmen

Platssamverkan

Det finns ett samband mellan den fysiska miljöns utformning, brottslighet och upplevd otrygghet. Därför arbetar Skärholmens Fastighetsägare med att utveckla platser för att stärka en positiv utveckling i Skärholmen genom bland annat platssamverkan.

Platssamverkan sker på ett geografiskt avgränsat område där de lokala aktörerna arbetar tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en specifik plats. Det kan även kompletteras med sociala insatser eller kultur på platsen.
Skärholmens Fastighetsägare representerar våra medlemmar i platssamverkan i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng där vi diskuterar vad vi tillsammans kan göra för att öka tryggheten och trivseln i områdena.

Föreningen har genom sina medlemmar en samlad bild av fastighetsägarnas arbetsmetoder och behov. Det innebär att vi kan bidra med en bred bild som kan komplettera kommunens och polisens lägesbilder.

Vi stödjer oss på vetenskapliga teorier som Fixing Broken Windows, CPTED och rutinaktivitetsteorin.

FOKUS SKÄRHOLMEN

Föreningen har en löpande dialog med projektet Fokus Skärholmen. Detta är ett stort projekt där föreningen kan vara med och stötta med de delar som berör platssamverkan i Fokus Skärholmen. Bland annat har stort fokus legat på utvecklingen av torget i Skärholmen.

KUNGENS KURVA

Vi har även en dialog med Kungens Kurvas fastighetsägarförening för att hitta ett bra samarbete. Kungens Kurva tillhör Huddinge kommun men är intressant även för Skärholmen då även Kungens Kurva kan bidra till att den här regionen blir en intressant plats att bo och verka i.

Här kan du läsa mer om platssamverkan: