FAQ

Här hittar du en FAQ om Skärholmens Fastighetsägare med de vanligaste frågorna. Saknar du svaret på någon fråga eller vill veta mer? Tveka inte att kontakta oss!

Vad är Business Improvement District (BID)?

BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell. Den svenska modellen av BID är inspirerad av USA. Den svenska modellen av BID är dock inriktad på frivillig samverkan medan den i USA bygger på tvingande lagstiftning. Modellen används på ett antal platser i Sverige, främst i storstäderna. Samverkansmodellen kan användas för att, på ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt.

Här kan du läsa mer om BIDs i Sverige 
Här kan du läsa mer om BID- en samverkansmodell mellan fastighetsägarna på Boverkets hemsida. 

Hur arbetar Skärholmens Fastighetsägare med BID-inspirerad samverkan?

Skärholmens Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har ett nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer.

Samverkansmodellen används för att, på ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt. Här kan fastighetsägare göra stor skillnad.

Här kan du läsa mer om BID-inspirerad samverkan
Här kan du läsa mer om BID på Fastighetsägarnas hemsida.

När och hur bildades föreningen?

Den ideella föreningen Skärholmens Fastighetsägare bildades 2008. Initiativtagare till föreningen var Svenska Bostäder i nära samråd med Fastighetsägarna Stockholm och med enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Skärholmens Fastighetsägare omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg (stadsdelsområdet Skärholmen).

Vilka övergripande mål har verksamheten?

Det övergripande målet för Skärholmens Fastighetsägare är att genom ökat samarbete skapa tryggare och trivsammare stadsdelsområden samt positivt påverka värdeutvecklingen för hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter genom att arbeta för:

 1. ökad upplevd trygghet och minskad polisanmäld brottslighet
 2. tilltalande fysisk miljö
 3. attraktiv stadsdel och positiv utveckling

Du kan läsa mer om verksamheten i föreningens verksamhetsberättelse.

Vad gör Skärholmens Fastighetsägare i praktiken?

Skärholmens Fastighetsägare arbetar bland annat med:

Här kan du läsa mer om föreningens verksamhet.

Hur är verksamheten organiserad?

Föreningens kansli består av vd och projektledare som har sina uppdrag på konsultbasis. Varje år arbetas en verksamhetsplan fram för kommande år som grund för föreningens arbete. Verksamhetsplanen godkänns av styrelsen.

Här hittar du kontaktuppgifter till föreningens kansli.

Hur styrs och finansieras föreningens arbete?

Föreningens arbete styrs av styrelsen som består av representanter från medlemmarna och Fastighetsägarna Stockholm. Representant från stadsdelen och polisen är adjungerade i styrelsen.

Som grund för föreningens verksamhet fastställs en verksamhetsplan som följs upp och revideras en gång per år eller, om styrelsen så beslutar, oftare.

Verksamheten finansieras genom medlemmarnas serviceavgift vars storlek fastställs av årsstämman. Avgiftens storlek sätts i förhållande till medlemmens verksamhet i resp stadsdel och grundas på antal lägenheter i föreningens verksamhetsområde. För lokalhyresgäster grundas serviceavgiften på antalet uthyrda kvadratmeter lokalyta eller, om så bedöms mer praktiskt, på annan beräkningsgrund som styrelsen och den enskilde fastighetsägaren kommer överens om.

Utöver det finns en medlemsavgift som är lika för alla och även den fastställs av årsstämman.

Här ser du föreningens styrelseledamöter.

Vilka typer av fastighetsägare kan vara medlemmar?

Alla fastighetsägare i respektive stadsdel, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Här kan du läsa mer om föreningens medlemmar.

Hur många medlemmar har Skärholmens Fastighetsägare idag och hur många bostäder i resp stadsdel omfattas av medlemskap i föreningen?

Skärholmens Fastighetsägare har 22 medlemmar.

Det fanns den 31 december 2023 cirka 12 750 bostäder i flerbostadshus i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Vid samma tidpunkt var drygt 50 % eller ca 7 000 lägenheter anslutna till föreningen genom sin hyresvärd eller bostadsrättsförening. Även ägarna till Skärholmens och Bredängs centrum är medlemmar, samt SISAB som äger skolfastigheter.

Här kan du se vilka som är medlemmar i föreningen.

Vilka aktörer samarbetar föreningen främst med?

Förutom medlemmarna har föreningen ett utvecklat samarbete med Stockholms stad genom Skärholmens stadsdelsförvaltning, Polisen genom lokalpolisen i Skärholmen, Storstockholms brandförsvar samt Fastighetsägarna Stockholm.

Föreningen samverkar även med lokala föreningar, organisationer och myndigheter så som: SL/MTR, Trafikkontoret, Löparakademin, Sätra SK med flera.

Här hittar du föreningens medlemmar och samarbetspartners.

Vad är föreningens roll i platssamverkan?

Platssamverkan innebär att flera aktörer med olika uppdrag och syften arbetar gemensamt för att öka trivsel och trygghet på en avgränsad plats.

Skärholmens Fastighetsägare deltar i platssamverkan Skärholmen som är uppbyggd genom en koordineringsgrupp som ses varannan vecka med representanter från Polisen, föreningen, Trafikkontoret och stadens olika förvaltningar. Varje stadsdel har sedan ett forum där föreningen deltar med berörda aktörer.

Här kan du läsa mer om platssamverkan i Skärholmen.

Vad innebär Stockholmsmodellen av Trygga Trappan?

Trygga Trappan är en metod för att motverka häng i trapphus i bostadsfastigheter och har sitt ursprung i Malmö där arbetet startade 2017. Metoden bygger på ett samarbete mellan fastighetsägare och Polisen. I Stockholms stad har man arbetat med en version av Trygga Trappan som kallas Stockholmsmodellen. Det initiala syftet har varit att lokalisera hot-spots för grövre brott som varit förekommande i Skärholmens olika stadsdelsområden, huvudsakligen narkotika och vapengömmor.

Förutom informationsblad i trapphusen arbetar man med att mäta flöden av personer inom fastigheternas olika utrymmen. Valet av fastigheter för metoden har baserats på kartläggningar där otrygghetskapande element i den fysiska miljön har identifierats. Arbetet har samordnats och sammanställts av Skärholmens Fastighetsägare i samverkan med polisen i Skärholmen.
Här kan du läsa mer om Trygga Trappan.

Finns det fler föreningar baserade på BID-inspirerad samverkan i Storstockholm?

I Stockholmsregionen finns ett flertal föreningar som arbetar med BID-inspirerad samverkan där fastighetsägare har ett nära samarbete med kommun, polis och andra lokala aktörer för att samverka kring ökad trygghet och trivsel. Skärholmens Fastighetsägarförening har ett nära samarbete med systerföreningarna i Stockholms kommun; Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Fastighetsägare i Järva.

Dessutom har vi ett nära samarbete med Fastighetsägarna Stockholm som även har en plats i styrelsen som vice ordförande.

I Storstockholm finns även Tryggare Väsby, och Trygg i Märsta.

Vilka grundläggande teorier och arbetssätt kring brottsförebyggande arbete, social hållbarhet och ökad trygghet vilar föreningens verksamhet på?

Det finns många teorier om hur brott uppstår. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns framför allt två teorier som Fastighetsägarföreningarna arbetar utifrån. Rutinaktivitetsteorin som går ut på att det krävs en motiverad gärningsman, ett tillgängligt brottsoffer eller brottsobjekt samt frånvaro av ”kapabla väktare” för att ett brott ska uppstå. Samt Broken Windows-teorin – ”Fixing Broken Windows” går ut på att till exempel ett trasigt fönster måste lagas så snart som möjligt annars slås fler fönster sönder och området förefaller vara okontrollerat. Det genererar fler brott och högre otrygghet.
Här kan du läsa mer om de olika teorierna.

Varför ska jag/vi som fastighetsägare vara medlem i föreningen?

Det finns många goda skäl till ett medlemskap i Skärholmens Fastighetsägare:

 • Föreningen erbjuder säkerhetsbesiktningar till medlemmarna och kan ge förslag på brottsförebyggande åtgärder.
 • Föreningen har sakkunskap kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete vid ombyggnation och nyproduktion.
 • Föreningen arbetar aktivt med samverkan för att rusta upp problematiska platser.
 • För ökad trygghet utanför medlemmarnas fastigheter genomför föreningen trygghetsvandringar i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningen som resulterar i protokoll med åtgärds- och förbättringsförslag.
 • Föreningen erbjuder sina medlemmar seminarier och workshops med aktuella ämnen.
 • Föreningen genomför kartläggningar och inventeringar så som brottplatskartor, fastighetsägarkartor med mera.
 • Tillsammans får vi en starkare röst och kan vara med och påverka utvecklingen av Skärholmens stadsdelsområden. Vi har en nära dialog och samverkan med stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och lokalpolisen och är engagerade i platssamverkan.
 • Medlemmarna har möjlighet att ansluta sig till gemensamma och kostnadseffektiva entreprenader. I dagsläget för grovavfallshämtning men fler möjligheter ses kontinuerligt över.

Läs mer om föreningens verksamhet här.