Skärholmens Fastighetsägare
Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen

Spårväg syd är på gång

Huddinge Kommun meddelar att Spårväg Syd är på gång. Det är ca 17 km spårväg som skall knyta ihop Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillsammans med Huddinge kommun vill finansiera Spårväg syd och projektet beräknas komma igång år 2024. Staten öppnar dock upp för en tidigareläggning om landsting och kommun kommer överens.

 

Läs mer

Lokal arbetskraftsrekrytering, samlat material

För några veckor sedan hade vi tillsammans med Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby – Vällingby Fastighetsägare samt Fastighetsägarna Stockholm ett seminarium om lokal arbetskraftsrekrytering.

Syftet med seminariet var att hitta sätt att komma till rätta med den kompetensbrist som fastighetsbranschen lider av och som kommer att växa. Det råder också en konkurrenssituation bolagen emellan om den personal som finns, vilket kan ni läsa mer om i Fastighetstidningen som intervjuade två av våra talare. Branschen kommer att behöva ca 11.000 nya anställda inom loppet av 10 år och inflödet av nya medarbetare är för lågt. Där  Detta i kombination att vi har stora utmaningar att få in nyanlända i jobb gör att vi behöver hitta nya vägar för att jobba med att matcha arbetslösa in i branschen. 

Här är talarnas material:

 1. Ylva Disheden Länsstyrelsen Prognosen för nuläget och 10 år framåt – hur ser det ut?
 2. Mona Finnström Fastigo Statistik och fastighetsbranschens bedömningar av läget
 3. Katarina Bexar Efas (Extern Arbetsgivarsamverkan) Sociala klausuler i upphandlingar Stockholm Stad 2017
 4. Kristin Printz HSB HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 5. Dilek Ipek AF HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 6. Sarah Pettersson hur Stena arbetar och vilka vinster det finns med att ta socialt ansvar som privat aktör.

Stena Fastigheter har tagit ett initiativ och för en diskussion med arbetsmarknadsförvaltningen kring ett matchningsprogram för fastighetsvärdar/skötare. Utbildningen är tänkt att bli ca 40 veckor där teori varvas med praktik på en arbetsplats. För att utbildningen ska bli av krävs ca 30 elever som ska erbjudas praktik och handledning. Förhoppningen är förstås att eleverna ska erbjudas en anställning efter genomgången kurs men det finns förstås inget krav. Stena vill gärna ha med fler fastighetsbolag i denna satsning, så den som är intresserad av ett samarbete kan prata med Sarah Pettersson som är relationsförvaltare på bolaget. Här är lite mer info om upplägget: upplägget kan du läsa Stena Farsta Skärholmen utbildning anställning v2

 

Läs mer

Checklista otillåten andrahandsuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning motverkar en fungerande och öppen bostadsmarknad och skapar otrygga bostadsområden. Till stöd för hyresvärdar att hantera detta har Fastighetsägarna Stockholm tagit fram en checklista som kan användas vid misstanke om svarthandel med hyreskontrakt i samband med ett lägenhetsbyte. Checklistan är ett komplement till broschyren “Riktlinjer för lägenhetsbyte“.

Läs mer

Matchningsprogram för fastighetsvärd/skötare 

Stena fastigheter för en diskussion med Arbetsmarknadsförvaltningen kring ett matchningsprogram för fastighetsvärdar/skötare. Utbildningen är tänkt att bli ca 40 veckor där teori varvas med praktik på en arbetsplats. För att utbildningen ska bli av krävs ca 30 elever som ska erbjudas praktik och handledning. Förhoppningen är att eleverna ska erbjudas en anställning efter genomgången kurs men det finns förstås inget krav. Stena vill gärna ha med fler fastighetsbolag i denna satsning.

Är ni intresserade hör av er till Sarah Pettersson på sarah.pettersson@stena.com eller tel 075-241 55 97.

Här är Stena Fastigheters samt Arbetsmarknadsförvaltnings upplägg.

 

Läs mer

Seminarium om lokal arbetskraftsrekrytering för fastighetsbranschen

Tid: kl. 13.30 – 16.00, 2017-03-08

Plats: Fastighetsägarnas Hus, Alströmergatan 14, 112 47 Stockholm

Moderator: Henrik Tufvesson, Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Stockholm

Fastighetsägarna Stockholm, Skärholmens Fastighetsägare, Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare samt nystartade Hässelby –Vällingby Fastighetsägare bjuder in till seminarium:

Fastighetsbranschen står inför nya kompetensbehov och stora pensionsavgångar de kommande 5 – 10 åren. En långsiktig kompetensförsörjning av fastighetsskötare/förvaltning/tekniker kommer att vara viktig för den fortsatt positiva utvecklingen av fastighetsbranschen. Hur många fattas, vilken sorts kompetens är bolagen i behov av och hur kan matchningen kan gå till på bästa sätt? Vi har en stor grupp arbetssökande i Stockholm, hur fångar vi upp dem?

Stockholms stad kommer att införa nya sociala klausuler och ställa krav på större sociala hänsyn i offentliga upphandlingar under 2017. Därmed blir det relevant att diskutera vilken roll näringslivet har i frågan om social hållbarhet.

Syftet med seminariet är bl.a. att kunna ge en bred bild av nuläget gällande arbetskraftsbrist samt kompetensförsörjning, se över vilka resurser vi har att kunna rekrytera effektivt och skräddarsy utbildningar formade efter de behov som finns, samt diskutera social hållbarhet i våra stadsdelar och bostadsområden.

Schema:

 • 13.30 Henrik Tufvesson öppnar seminariet och hälsar välkommen.
 • 13.45 Ylva Disheden, Utvecklingsledare kompetensförsörjning, Länsstyrelsen; Sammanfattning av rapporten Stockholm 2025 – En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos (fokus kommer ligga på fastighetsbranschen).
 • 14.00 Mona Finnström, VD Fastigo; Statistik och fastighetsbranschens bedömningar av läget. 
 • 14.15 Katarina Bexar, enhetschef EFAS (Extern Arbetsgivarsamverkan); Sociala klausuler i upphandlingar Stockholm Stad 2017.

 

Paus kl. 14.45 – 15.00

 

 • 15.00 Kristin Printz, HR Specialist HSB Stockholm; HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 • 15.30 Sarah Pettersson, relationsförvaltare Stena Fastigheter, Varför har Stena satsat på lokal rekrytering i sina stadsdelar (inte bara sitt fastighetsbestånd)? Vilka är vinsterna?
 • 15.45 – 16.00 Diskussion och frågor

 

Varmt välkomna!

 

O.S.A. senast den 6 mars till karin.goransson@skafast.se, skriv gärna hur många ni blir och era kontaktuppgifter.

Tack på förhand!

 

 

 

 

Läs mer

Status Förbifart Stockholm och utveckling av Kungens Kurva

En gång i kvartalet bjuder Trafikverket in bl.a. Skärholmens Fastighetsägare och många andra aktörer, till möte för att informera om förbifarten och hur arbetet löper på. Just nu pågår produktion i Lindvreten och man planerar för de återstående delarna. Gång- och cykelbron vid Heron City är öppen, den är en tillfällig lösning då gång- och cykeltunneln mellan Skärholmsvägen och Ekgårdsvägen måste stängas av. Nästa informationsmöte kommer hållas i maj.

Det pågår också ett intensivt utvecklingsarbete kring Kungens Kurva, som ligger i höjd med Skärholmens Centrum på andra sidan E4. Idag är det en stor handelsplats och området ligger idag inför stora förändringar. Huddinge kommun arbetar för att ca 4.000 – 6.500 bostäder ska byggas här och det tillkommer ytterligare 10.000 – 15.000 nya arbetsplatser i och med utvecklingen av handelsplatsen. Målen är att 2030 ha ett handels- och bostadsområde som innehåller stadskvaliteter, såsom kultur, service och attraktivitet, kommersen kommer dock fortsatt att prägla platsen. Detta påverkar givetvis våra stadsdelar i Skärholmens stadsdelsnämndsområde och erbjuder Skärholmsborna nya möjligheter, liksom pilotprojektet Fokus Skärholmen.

Text: Karin Göransson

Läs mer

Återtag kring insamling av kundvagnarna

Under våren 2013 initierade Skärholmens Fastighetsägare ett samarbete mellan handlare i Skärholmens stadsdelsområde för att starta en insamling av de kundvagnar som av olika anledningar hamnat på ställen där de inte hör hemma. Detta är ett störande moment i stadsbilden samt att vagnarna kostar handlarna en del pengar då de hamnar på avvägar. Det dåvarande företaget Adaptus, numera Jobbzone, anlitades för att sköta insamlingen och åtlämnande av kundvagnarna. Arbetet startade i juni 2013 och Adaptus samlade kundvagnar runt om i Bredäng, Sätra, Skärholmen, Kungens Kurva, Vårberg och Vårby gård för att sedan återlämna dessa till respektive butik som betalar för tjänsten. Tyvärr rann samarbetet ut i sanden, varpå Skärholmens Fastighetsägare på nytt har tagit upp problemen som blivit tydligare och tydligare i gatumiljön i våra stadsdelar. Därför är vi glada att kunna berätta att samarbetet startat på nytt och kontrakt har skrivits mellan Jobbzone (f.d. Adaptus) och ICA Kvantum samt Lidl. Vi hoppas på ett snabbt och tydligt resultat då kundvagnarna är problematisk för både boende som ser en försämring av den yttre miljön i bostadsområdena, samt fastighetsägarna som återfinner kundvagnar i sina fastigheter och måste hantera dessa.

Text: Karin Göransson

Läs mer

Skärholmens framtid

Föreningen välkomnar den positiva utvecklingen av Skärholmens stadsdelar som vi ligger inför. Det händer mycket inom stadsdelsnämndsområdet just nu. 4.000 bostäder byggs och planeras genom en lokal satsning: Fokus Skärholmen.

Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt som leds av Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Strukturen i stadsdelarna är i stort oförändrad sedan miljonprogrammets tid, men innehållet blir nytt. Värdefulla kulturmiljöer ska förvaltas och tas om hand samtidigt som det i projektet finns en möjlighet att uppdatera stadsdelarna genom att utveckla gaturum och mellanrum. Stadsdelsnämndsområdets attraktivitet stiger stadigt och ca 35 byggherrar har visat intresse för att bygga än så länge. Det rör sig om blandade projekt, allt från mindre trähus till radhus och större sammanhängande bostadskvarter. Tanken är att samla stadsbyggnadsförutsättningar och utveckla metoder för förtätning och formande av en ny årsring i Skärholmen.

potentiell exploatering

Stockholms Stads karta över Skärholmens stadsdelsnämndsområde, med markerade områden för potentiell exploatering.

Mer information hittar du här!

Text: Karin Göransson 

Läs mer