Seminarium om lokal arbetskraftsrekrytering för fastighetsbranschen

Tid: kl. 13.30 – 16.00, 2017-03-08

Plats: Fastighetsägarnas Hus, Alströmergatan 14, 112 47 Stockholm

Moderator: Henrik Tufvesson, Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Stockholm

Fastighetsägarna Stockholm, Skärholmens Fastighetsägare, Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare samt nystartade Hässelby –Vällingby Fastighetsägare bjuder in till seminarium:

Fastighetsbranschen står inför nya kompetensbehov och stora pensionsavgångar de kommande 5 – 10 åren. En långsiktig kompetensförsörjning av fastighetsskötare/förvaltning/tekniker kommer att vara viktig för den fortsatt positiva utvecklingen av fastighetsbranschen. Hur många fattas, vilken sorts kompetens är bolagen i behov av och hur kan matchningen kan gå till på bästa sätt? Vi har en stor grupp arbetssökande i Stockholm, hur fångar vi upp dem?

Stockholms stad kommer att införa nya sociala klausuler och ställa krav på större sociala hänsyn i offentliga upphandlingar under 2017. Därmed blir det relevant att diskutera vilken roll näringslivet har i frågan om social hållbarhet.

Syftet med seminariet är bl.a. att kunna ge en bred bild av nuläget gällande arbetskraftsbrist samt kompetensförsörjning, se över vilka resurser vi har att kunna rekrytera effektivt och skräddarsy utbildningar formade efter de behov som finns, samt diskutera social hållbarhet i våra stadsdelar och bostadsområden.

Schema:

  • 13.30 Henrik Tufvesson öppnar seminariet och hälsar välkommen.
  • 13.45 Ylva Disheden, Utvecklingsledare kompetensförsörjning, Länsstyrelsen; Sammanfattning av rapporten Stockholm 2025 – En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos (fokus kommer ligga på fastighetsbranschen).
  • 14.00 Mona Finnström, VD Fastigo; Statistik och fastighetsbranschens bedömningar av läget. 
  • 14.15 Katarina Bexar, enhetschef EFAS (Extern Arbetsgivarsamverkan); Sociala klausuler i upphandlingar Stockholm Stad 2017.

 

Paus kl. 14.45 – 15.00

 

  • 15.00 Kristin Printz, HR Specialist HSB Stockholm; HSBs lärlingsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
  • 15.30 Sarah Pettersson, relationsförvaltare Stena Fastigheter, Varför har Stena satsat på lokal rekrytering i sina stadsdelar (inte bara sitt fastighetsbestånd)? Vilka är vinsterna?
  • 15.45 – 16.00 Diskussion och frågor

 

Varmt välkomna!

 

O.S.A. senast den 6 mars till karin.goransson@skafast.se, skriv gärna hur många ni blir och era kontaktuppgifter.

Tack på förhand!

 

 

 

 

Läs mer

Status Förbifart Stockholm och utveckling av Kungens Kurva

En gång i kvartalet bjuder Trafikverket in bl.a. Skärholmens Fastighetsägare och många andra aktörer, till möte för att informera om förbifarten och hur arbetet löper på. Just nu pågår produktion i Lindvreten och man planerar för de återstående delarna. Gång- och cykelbron vid Heron City är öppen, den är en tillfällig lösning då gång- och cykeltunneln mellan Skärholmsvägen och Ekgårdsvägen måste stängas av. Nästa informationsmöte kommer hållas i maj.

Det pågår också ett intensivt utvecklingsarbete kring Kungens Kurva, som ligger i höjd med Skärholmens Centrum på andra sidan E4. Idag är det en stor handelsplats och området ligger idag inför stora förändringar. Huddinge kommun arbetar för att ca 4.000 – 6.500 bostäder ska byggas här och det tillkommer ytterligare 10.000 – 15.000 nya arbetsplatser i och med utvecklingen av handelsplatsen. Målen är att 2030 ha ett handels- och bostadsområde som innehåller stadskvaliteter, såsom kultur, service och attraktivitet, kommersen kommer dock fortsatt att prägla platsen. Detta påverkar givetvis våra stadsdelar i Skärholmens stadsdelsnämndsområde och erbjuder Skärholmsborna nya möjligheter, liksom pilotprojektet Fokus Skärholmen.

Text: Karin Göransson

Läs mer

Återtag kring insamling av kundvagnarna

Under våren 2013 initierade Skärholmens Fastighetsägare ett samarbete mellan handlare i Skärholmens stadsdelsområde för att starta en insamling av de kundvagnar som av olika anledningar hamnat på ställen där de inte hör hemma. Detta är ett störande moment i stadsbilden samt att vagnarna kostar handlarna en del pengar då de hamnar på avvägar. Det dåvarande företaget Adaptus, numera Jobbzone, anlitades för att sköta insamlingen och åtlämnande av kundvagnarna. Arbetet startade i juni 2013 och Adaptus samlade kundvagnar runt om i Bredäng, Sätra, Skärholmen, Kungens Kurva, Vårberg och Vårby gård för att sedan återlämna dessa till respektive butik som betalar för tjänsten. Tyvärr rann samarbetet ut i sanden, varpå Skärholmens Fastighetsägare på nytt har tagit upp problemen som blivit tydligare och tydligare i gatumiljön i våra stadsdelar. Därför är vi glada att kunna berätta att samarbetet startat på nytt och kontrakt har skrivits mellan Jobbzone (f.d. Adaptus) och ICA Kvantum samt Lidl. Vi hoppas på ett snabbt och tydligt resultat då kundvagnarna är problematisk för både boende som ser en försämring av den yttre miljön i bostadsområdena, samt fastighetsägarna som återfinner kundvagnar i sina fastigheter och måste hantera dessa.

Text: Karin Göransson

Läs mer

Skärholmens framtid

Föreningen välkomnar den positiva utvecklingen av Skärholmens stadsdelar som vi ligger inför. Det händer mycket inom stadsdelsnämndsområdet just nu. 4.000 bostäder byggs och planeras genom en lokal satsning: Fokus Skärholmen.

Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt som leds av Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Strukturen i stadsdelarna är i stort oförändrad sedan miljonprogrammets tid, men innehållet blir nytt. Värdefulla kulturmiljöer ska förvaltas och tas om hand samtidigt som det i projektet finns en möjlighet att uppdatera stadsdelarna genom att utveckla gaturum och mellanrum. Stadsdelsnämndsområdets attraktivitet stiger stadigt och ca 35 byggherrar har visat intresse för att bygga än så länge. Det rör sig om blandade projekt, allt från mindre trähus till radhus och större sammanhängande bostadskvarter. Tanken är att samla stadsbyggnadsförutsättningar och utveckla metoder för förtätning och formande av en ny årsring i Skärholmen.

potentiell exploatering

Stockholms Stads karta över Skärholmens stadsdelsnämndsområde, med markerade områden för potentiell exploatering.

Mer information hittar du här!

Text: Karin Göransson 

Läs mer

Grannsamverkan för ökad trygghet i Skärholmen

Skärholmens Fastighetsägare fortsätter sitt samarbete med Skärholmens Närpolisgrupp för att få igång Grannsamverkan i ännu fler flerbostadshus i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att boende engagerar sig i sitt bostadsområde.

Forskning visar att Grannsamverkan har gett goda resultat i andra områden. Det är ett arbetssätt där boende samarbetar med polisen för att främst förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Metoden är enkel, boende bildar ett nätverk och hjälper till att hålla extra uppsikt över sitt grannskap och vara uppmärksam på vilka som rör sig på gårdarna, i trapphusen och i bostadsområdet.

Polisen bidrar med en utbildningskväll, där boende informeras om grannsamverkan och hur det fungerar. Den eller de som utses till kontaktperson i nätverket har kontakt med poliserna som arbetar med grannsamverkan och får ta del av bl.a. signalement, brottsstatistik och informationsbrev som kommer ut månatligen. Som deltagare är man även med på en förkovringskväll, workshops och temakvällar och liknande. En annan konkret fördel, förutom den sammanhållning och den gemenskap som skapas i ditt närområde, är information och skyltar om åtgärden.

Skärholmens Fastighetsägare lyfter just nu frågan hos fastighetsägarna om att jobba med skalskydd och kanske subventionera olika säkerhetstillval såsom låskåpor, tittögon m.m.

Majoriteten av inbrotten sker för närvarande med slunga (redskapet som låssmeder använder sig av för att enkelt ta sig in genom brevinkastet när låskåpan och tillhållarlåset inte används). Det är därför mycket viktigt att alltid fälla ned låskåpan över ditt lås och låsa polislåset. Har du ingen låskåpa eller vill skaffa andra säkerhetsprodukter, kontakta då din hyresvärd, så kan du kanske beställa genom företaget. Om du själv vill skaffa en kåpa finns det exempelvis på Clas Ohlsson och låssmeder för 299:- och uppåt, de är väldigt lättmonterade och du behöver bara en vanlig skruvmejsel!

Grannsamverkan behöver inte vara svårt. Du kan exempelvis:

  • Be grannen kolla din post när du är bortrest.
  • Stöldmärka egendom och föra register över vad du äger.
  • Iaktta och var vaksam och larma om du ser något.

Kom ihåg alltid ringa 112 om du ser ett pågående brott. Vid icke-akuta ärenden ring istället 114 14. Tillsammans kan vi göra Skärholmens stadsdelar tryggare! Och är Du intresserad av att starta upp Grannsamverkan går det bra att kontakta Skärholmens Närpolisgrupp via telefon 114 14.

Text: Karin Göransson

Läs mer

Walk 127 – en tillbakablick på året som gått

Enkätundersökningar i Skärholmen har visat att medborgare upplever att det är skräpigt i stadsdelsnämndsområdet på vissa platser. Samma undersökning visar också att få anmäler klotter, nedskräpning, släckta gatlampor, med mera. Men åtgärder har inte låtit vänta på sig!

Walk 127 är ett projekt som startats i ett samarbete mellan Skärholmens Fastighetsägare, Skärholmens Stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret och JKS Basket. JKS Basket har engagerat ett av sina tjejlag för att genomföra tillsynsvandringar i syfte att rapportera skräp, klotter, trasiga lampor, byggmaterial på olämpliga platser m.m. Syftet med projektet är alltså att bidra till ett helt, rent, snyggt och tryggt Skärholmen. Utgångspunkten är att människors upplevelse av trygghet i hög grad påverkas av att bostadsområde och närmiljö är väl omhändertaget. En annan del av projektet är också att stärka samverkan mellan stadsdelsförvaltningen, fastighetsbolagen och föreningslivet i stadsdelen.

Under vandringarna rapporteras och sammanställer JKS avvikelser som upptäcks på stadens och på fastighetsägarnas mark. Rapporten skickas till SDf som vidarebefordrar materialet till respektive problemägare.

Tanken är nu att Walk 127-projektet ska fortsätta eftersom alla parter är nöjda och resultatet har varit bra och eventuellt utökas det till andra stadsdelar.

skarholmen_walk127_02

Text: Christina Appeltofft

Läs mer