Insiktsträff - Fastighetsägare och barnperspektivet

Fastighetsägare och barnperspektivet

Fastighetsägare har en viktig roll i arbetet med trygga och trivsamma områden och också stora möjligheter att utveckla områdena tillsammans med sina hyresgäster. Under november arrangerade Skärholmens Fastighetsägare tillsammans med systerföreningen i Rågsved en insiktsträff om barnens rättigheter och fastighetsägares möjligheter att involvera barn och ungdomar ännu mer i utvecklingsarbetet.

– Barnen går i skolan i de områden vi verkar, förskola, skola, fastighetsbolag och andra lokala aktörer behöver samverka mer för barnens bästa, säger Johan Hultgren, förvaltningskoordinator på Victoriahem, efter mötet.

Johan tyckte att träffen gav en hel del aha-upplevelser och menar att det borde vara självklart att se till barnens rättigheter men inser att vi sällan eller aldrig frågar dem. Hur mycket vet vi om hur de upplever fastigheten där de bor eller om vägen till skolan känns otrygg. Mycket handlar om okunskap kring hur vi tar reda på vad till exempel in tioåring tycker om ett område, menar Johan.

Insiktsträff - Fastighetsägare och barnperspektivet

Stadens arbete med barnrättsfrågan

Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad berättade om både barnkonventionen och stadens barnrättsarbete där hon tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar för att barns och ungas rättigheter enligt FN:s barnkonvention ska respekteras.

Insiktsträff - Fastighetsägare och barnperspektivet

Konventionen om de mänskliga rättigheterna tillgodoser inte alla gruppers rättigheter och det är anledningen till att nya konventioner tas fram. Barn är en sådan grupp, därav en barnkonvention. System och beslutsprocesser är byggda av och för vuxna. Det finns fyra grundprinciper i barnkonventionen som alltid ska tillgodoses i stadens arbete:

  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Barns bästa ska alltid utredas och beaktas i alla beslut, oavsett om det är direkt eller indirekt, ibland är det utslagsgivande och ibland ska de beaktas.
  • Inget barn ska diskrimineras, här finns en stor utmaning i att det gäller oavsett vad barnet varit med om, gjort eller i vilken kontext barnet lever.
  • Barns delaktighet och inflytande, alla barn har rätt till delaktighet och inflytande i de processer som direkt eller indirekt rör dem.

Lina pratade om vår syn på barnen som får konsekvenser för dem i framtiden. Ett områdes miljö säger barnen hur vi ser på dem och hur viktiga de är, även vårt sätt att tala om och till barn påverkar mer än vi kanske tänker på. Detta behöver vi ta i beaktande och vi behöver samarbeta i arbetet med barnperspektivet och lyssna på varandras erfarenheter. Vad har fungerat bra hos andra och vad har inte fungerat. Något som har fungerat mycket bra är den trygghetsvandring med barn som Svenska Bostäder genomfört i Husby.

Trygghetsvandring med barn

Caroline Dahlbom, hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder berättade om Svenska Bostäders arbete i Husby som resulterade i ett pilotprojekt med en trygghetsvandring med barn. Det genomfördes i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och vår systerförening Fastighetsägare i Järva.

Insiktsträff - Fastighetsägare och barnperspektivet

Trygghetsvandringen resulterade i några konkreta aktiviteter vilka har tagits vidare till berörda aktörer för åtgärd. Som en del i processen har återkopplingen till barnen varit viktig. Dels genom att stämma av protokollet och om barnen håller med om synpunkterna som noterats, dels genom att återkoppla vilka åtgärder som går att genomföra, hur och när, samt vilka man inte har rådighet över och varför.

Några medskick från Caroline

  • Ha mötena hos barnen
  • Ha med en pedagog eller ungdomsledare som känner barnen
  • Var tydlig med vad som händer och varför
  • Var förberedd på det oförutsedda
  • Och framför allt återkoppla! Barnen har lag ner sin tid och energi.

Caroline berättade att det pågår en modellutveckling där målsättningen är att trygghetsvandring med barn ska konceptualiseras med förhoppningen om att det ska vara lika lättillgängligt som trygghetsvandring för vuxna. Det ska fungera som ett verktyg för fastighetsägare och andra aktörer med rådighet i en stadsdel att använda för att inkludera barnen.

Vill ni ha mer kunskap kring barnrättsperspektivet hör gärna av er till Lina Lundström: lina.lundstrom@stockholm.se

Här kan du läsa mer om barnkonventionen. 

Vill du veta mer om detta pilotprojekt, hör av dig till Caroline Dahlbom: caroline.dahlbom@svenskabostader.se

Taggar:, , , , ,