Idag har vi i Skärholmen haft studiebesök av medarbetare från Regeringskansliet. De ville veta mer om hur BIDs-inspirerad platssamverkan fungerar i verkligheten.

Ökat politiskt intresse för platssamverkan

Skärholmens Fastighetsägare har under våren 2023 fått frågan om vi kunnat stå som värd för två studiebesök och jag har också inbjudits till ett dialogsamtal med både politiker och branschfolk för att diskutera lokal platssamverkan.

Det väckta politiska intresset för den platssamverkan vi arbetar med i Skärholmen beror dels på att en ny lag träder i kraft den 1 juli 2023. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Vidare ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

Det nya politiska intresset för platssamverkan grundas också på en skrivning i det så kallade Tidöavtalet som styr regeringens agenda. Där står att det ska tas fram ett författningsstöd för gemensamt och obligatoriskt ansvar mellan det offentliga och fastighetsägare för att bedriva långsiktigt förbättringsarbete i bostadsområden (till exempel platssamverkan/BID).

Då vi som förening har arbetat med dessa frågor i 15 år nu berättar vi gärna om vilka vi är vad vi gör, men framförallt berättar vi om vad våra medlemmar gör – tillsammans med staden och polisen – för att öka trivseln och tryggheten i Skärholmen. Så när vi fick frågan om studiebesök tackade vi givetvis ja.

Den 22 februari hade vi besök av regeringsunderlagets partier från riksdagens civilutskott. Tillsammans med Olle Torefeldt, Jonathan Sjösvärd och Münibe Demirkiran gav vi tio politiker från Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna en redovisning av föreningens verksamhet med extra fokus på det framgångsrika projektet Trygga Trappan. Därefter tog vi med dem på en rundvandring i Skärholmens centrala delar och visade upp byggandet av Stockholmshems nya landmärke, förevisade Svenska Bostäders bestånd och avslutade med ett källarbesök hos Stockholmshem. Politikerna visade stort intresse för vad vi lokalt gör i Skärholmen.

Den 19 april var det istället drygt tio av regeringskansliets tjänstepersoner från bygg- och bostadsenheten, hos bostadsministern Andreas Carlson (KD), som fick motsvarande information och rundvandring. Intresset även hos dessa besökare var stort och vi fick också många detaljfrågor. Det är nämligen dessa tjänstepersoner som får uppgiften att skriva författningstexterna om det tas politiska beslut om förändrade regelverk.

Dagen innan besöket från regeringskansliet hade jag inbjudits av Fastighetsägarna Sverige att delta i ett rundabordssamtal tillsammans med två riksdagspolitiker, en från Liberalerna och en från Socialdemokraterna. I dialogen deltog även representanter från Fastighetsägarna Sverige, Sveriges Allmännytta, stadsledningskontoret Stockholms Stad, Jernhusen AB, Byggnads AB Olov Lindgren och Småföretagarnas Riksförbund. Samtalet kretsade främst kring eventuella hinder, ansvarsfördelningen mellan parterna och ramverken kring hur ett ökat engagemang kan utveckla lokal platssamverkan.
Jag tycker det är bra att rikspolitiken intresserar sig för hur regelverken bör utformas för att de ska bidra till att öka och effektivisera den samverkan som redan idag sker. Mina ingångsvärden i denna dialog med beslutsfattare är att i en effektiv platssamverkan där fastighetsägare gått samman behöver kommunen och polisen bidra med rätt kompetens, resurser och metoder och här behöver också ansvarsfördelningen tydliggöras. Vidare behöver platssamverkan även fortsättningsvis bygga på frivillighet för fastighetsägare att delta och att samverkan alltid måste utgå från platsens unika lokala förutsättningar.

Henrik Tufvesson
tf VD Skärholmens Fastighetsägare

 

Taggar:, , , ,