Tillsammans med hyresgästföreningen har vi sedan en tid tillbaka planerat och samordnat en trygghetsvandring i Vårberg med bostadsministern Andreas Carlson.

Samverkan för ett tryggare och trivsammare Skärholmen

Artikel om föreningen på Säkraplatser.se: Föreningen Skärholmens Fastighetsägare har varit verksamma i Skärholmens stadsdelsområde i över 15 år och samlar fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för trygghet, trivsel och områdesutveckling.

Alla fastighetsägare i Skärholmens stadsdelsområden (Bredäng, Skärholmen, Sätra, och Vårberg), såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar. I dagsläget har föreningen 20 medlemmar.

Tillsammans arbetar vi för att Skärholmen ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning, polisen, andra myndigheter och lokala aktörer.

– Det här året startade dessvärre med flera oerhört tragiska händelser i vårt stadsdelsområde. Det är viktigt att vi, alla goda krafter, fortsätter arbeta tillsammans för ökad upplevd trygghet och trivsel i Skärholmen. Det är viktigare än någonsin att vi fortsätter och även intensifierar vår samverkan och trygghetsskapande aktiviteter med medlemmar, stadsdelsförvaltningen, organisationer och civilsamhälle, säger Trond Hannerstig, vd, Skärholmens Fastighetsägare.

Trygghetsvandringar

I samverkan med stadsdelsförvaltningen och polisen anordnar föreningen trygghetsvandringar tillsammans med våra medlemmar, lokala aktörer och civilsamhället. Vandringarna syftar till att inventera utemiljön för att identifiera otrygghetsskapande inslag i utomhusmiljön som klotter, skadegörelse och bristfällig eller trasig belysning. Trygghetsvandringarna protokollförs och delges de parter som har rådighet att åtgärda bristerna. Även uppföljande vandringar genomförs för att kartlägga vilka åtgärder som utförts och vilka avvikelser som kvarstår. Förutom att vara tillfällen för inventering ger vandringarna tillfällen att knyta nya kontakter, lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Tillsammans med hyresgästföreningen har vi sedan en tid tillbaka planerat och samordnat en trygghetsvandring i Vårberg med bostadsministern Andreas Carlson.

Jonathan Sjösvärd, projektledare, Skärholmens Fastighetsägare leder trygghetsvandringarna, denna gång med besök av bostadsminister Andreas Carlson.

Säkerhetsbesiktningar och Trygga Trappan

Obehöriga som vistas i en fastighets allmänna utrymmen kan leda till stor otrygghet för hyresgäster som till exempel inte vågar gå ner i källaren eller in i miljöstugan. Det oönskade hänget kan även leda till nedskräpning, skadegörelse och brottslighet. I syfte att skapa trygghet i medlemmarnas allmänna utrymmen arbetar föreningen aktivt med att informera om skalskydd och möjligheten att utforma den fysiska miljön för att minska oönskat häng. Som en medlemsförmån ges föreningens medlemmar möjlighet att säkerhetsbesiktiga sina fastigheter.

Föreningens medlemmar har med gott resultat genomfört flertalet effektiva åtgärder för att motverka häng i trapphus och källare. I vissa fall har det inte räckt och föreningen, tillsammans med medlemmarna och lokalpolisen, arbetar därför med metoden Trygga Trappan. Trygga Trappan syftar till att skapa trygga allmänna utrymmen och att stävja häng som leder till skadegörelse, nedskräpning och brottslighet.

Metoden, som den utförs i Skärholmen, har utvärderats med finansiering från Brottsförebyggande rådet. Den fullständiga utvärderingsrapporten finns att tillgå på Brottsförebyggande rådets hemsida.

Utredningen visar att metoden är en viktig insats för att öka tryggheten och minska förutsättningarna för grov brottslighet inom fastigheters gränser. Flertalet kriminella har frihetsberövats som konsekvens av arbetet med Trygga Trappan i Skärholmens stadsdelsområden. Men framför allt har hyresgästerna blivit tryggare i sina bostadsområden.

Oriktiga hyresförhållanden

Ett annat exempel på föreningens arbete är ett lokalt nätverk med syfte att dela kunskap om metoder för att stävja oriktiga hyresförhållanden. Oriktiga hyresförhållanden leder till en skev bostadsmarknad och för övriga hyresgäster skapas otrygghet att inte veta vem som bor i lägenheten bredvid. Individer som bor i andrahand tar inte hand om sin närmiljö i samma utsträckning och får kanske inte tillgång till miljöstugan för att slänga skräp, vilket kan leda till sopdumpning och nedskräpning i fastighetens närmiljö.

Samverkan är nyckeln till framgång

Det finns ett samband mellan den fysiska miljöns utformning, brottslighet och upplevd otrygghet. Därför arbetar Skärholmens Fastighetsägare med att utveckla platser för att stärka en positiv utveckling i Skärholmen genom bland annat platssamverkan. Skärholmens Fastighetsägare representerar våra medlemmar i Platssamverkan i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng där vi diskuterar vad vi tillsammans kan göra för att öka tryggheten och trivseln i områdena.

Föreningen använder tillsammans med sina medlemmar och samverkansparter en rad metoder och insatser i syfte att skapa trygga och trivsamma bostadsområden, både på kort och lång sikt och genom såväl sociala som situationella metoder.

Verksamheten inspireras av BID-modellen – Business Improvement Districts, en samverkansmodell inspirerad av USA som kan användas på ett avgränsat geografiskt område för att göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt. Föreningen arbetar också utifrån Broken Windows-teorin om att hela, rena och snygga fastigheter och utemiljöer är grunden till en trygg och brottsfri miljö. En god brottsförebyggande förvaltning är basen i trygghetsarbetet i och kring en fastighet, tillsammans med situationell brottsprevention.

Vi tror på idén att den stora vinningen blir när aktörer gör det tillsammans.

Detta är en artikel ur nätverket Säkraplatsers nyhetsbrev.

Trond Hannerstig, vd, Skärholmens Fastighetsägare
Trond Hannerstig, vd, Skärholmens Fastighetsägare

Nätverket Säkraplatsers hemsida

Säkraplatser är ett nätverk för informationsutbyte i syfte att öka kunskapen om situationsbaserad brottsprevention, stärka förståelsen kring människors upplevda trygghet samt bidra till att uppnå de hållbara utvecklingsmålen.

Säkraplatser har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och är ett tvärvetenskapligt nätverk som kopplar lokala behov av kunskap till ett nationellt och internationellt nätverk av experter och institutioner.

Taggar:, , , ,